Jeśli podoba Ci się nasze granie i śpiewanie, możesz pomóc nam się rozwijać. Wszystkie darowizny przeznaczamy na rozwój zespołu np. zakup nowych strojów, wymianę instrumentów oraz… nagranie kolejnej płyty! Nie prowadzimy działalności gospodarczej, utrzymujemy się z darowizn (tzw. „cegiełek”). Wspierając Jakubowe Muszelki, pomagasz dzieciom i młodzieży odkrywać ich talenty.
Darowiznę możesz przekazać w każdej chwili i bez okazji, nawet teraz. Wsparcie prosimy kierować tutaj:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” – Jakubowe Muszelki
Więcławice Stare 50, 32-091 Michałowice
nr konta w Banku BSR w Michałowicach:

72 85890006 0180 0550 5438 0004

Za każdą złotówkę będziemy wdzięczni i żadnej nie zmarnujemy. DZIĘKUJEMY!

Garść informacji prawnych dla darczyńców:

Podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego), w ramach limitu 6% dochodu.

Ustawa o PIT stanowi, że powinny to być podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego, a więc:

  • organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa o PIT stanowi także, że odliczeniu podlegają darowizny na cele pożytku publicznego, wymienione w art. 4 wspomnianej ustawy. Są to np. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, kultura, sztuka, ekologia itd.

Korzystając z odliczenia darowizn od dochodu podatnicy powinni jednak pamiętać, że odliczenie jest limitowane i nie może przekroczyć 6% dochodu, przy czym do limitu tego wlicza się także darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz na cele krwiodawstwa.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest także odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Powinno to nastąpić dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dokonując odliczenia darowizny podatnik powinien z informacji PIT/O wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym 19%

http://www.pit.pl/darowizny_na_rzecz_organizacji_pozytku_publicznego_komentarz_pit_inter_3603.php